Directie weigert baan

 

Waarom klager niet mocht werken bij onderwijs

Zaaknummer:   08/0133/GA
 
Datum uitspraak:   26/03/2008
 
Wet:   Penitentiaire beginselenwet
 
Rechtsgang:   beroep op beklag
 
Procedure:   Gewone behandeling
 
Trefwoorden:   Arbeid en werkzaamheden
 
Samenvatting:   Weigering baantje op grond van incidenten en levenslange gevangenisstraf klager. Ter zitting onweersproken gesteld dat incidenten van na bestreden beslissing dateren. Ter zitting aangevoerde argument van levenslange gevangenisstraf strookt niet met schriftelijk verweer directeur dat geen apart beleid wordt gevoerd ten aanzien van levenslang gestraften. Gebrekkige motivering. Beroep gegrond. Opdracht directeur nieuwe beslissing.
 
Uitspraak:   nummer: 08/133/GA
 
    betreft: [klager] datum: 26 maart 2008
 
    De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van
 
    […], verder te noemen klager,
 
    gericht tegen een uitspraak van 8 januari 2008 van de beklagcommissie bij de gevangenis Lelystad
 
    alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.
 
    Ter zitting van de beroepscommissie van 29 februari 2008, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. P.M. Breukink, en […], unit-directeur bij de gevangenis Lelystad.
 
    Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:
 
    1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie Het beklag – voor zover in beroep aan de orde – betreft het niet verlenen van een baan bij Jailbird.
 
    De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.
 
    2. De standpunten van klager en de directeur Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De voorvallen waarnaar de directeur verwijst en die aanleiding hebben gegeven klager het baantje niet te gunnen, dateren van na de bestreden beslissing. Klager heeft op 13 april 2007 beklag ingediend. Bovendien heeft de beroepscommissie wat betreft de gevonden contrabande op cel, het beroep gegrond verklaard. Er was geen sprake van contrabande. Klager vraagt zich af waarom hij is geselecteerd voor een algeheel regime, als zijn bewegingsvrijheid als levenslang gestrafte kennelijk problemen geeft in de inrichting. Het blad Jailbird wordt gemaakt op de onderwijszaal, waar klager veelvuldig komt. Het hoofd onderwijs heeft klager de baan aangeboden. Een dag later werd hem de baan alsnog geweigerd. Klager acht verder van belang op te merken dat de beklagcommissie niet binnen de in artikel 67 Pbw gegeven termijn uitspraak heeft gedaan. Na de zitting van 19 juli 2007 heeft de beklagcommissie pas op 8 januari 2008 uitspraak gedaan.
 
    De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het baantje van Jailbird is klager geweigerd vanwege twee incidenten. Klager heeft een medegedetineerde een kopstoot gegeven. Verder is er op de cel van klager contrabande aangetroffen. Daarnaast is klager het baantje geweigerd omdat hij is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf en op lijst 1 en 2 staat. Dit betekent dat de inrichting rekening heeft te houden met speciale veiligheidsaanwijzingen. Door de werkzaamheden voor Jailbird heeft klager meer bewegingsvrijheid in de inrichting dan wenselijk is. Als redacteur kan hij ongevraagd de afdeling af. De inrichting wil klager echter kunnen blijven volgen. Ook al zou worden afgesproken dat klager het blad Jailbird alleen op onderwijs samenstelt, dan nog is het lastig om klager op de afdeling te houden. Naast de rapportages had de inrichting geen goed gevoel bij klager om hem het baantje te verlenen. De inrichting heeft het hoofdkantoor van DJI verzocht aan te geven hoe de inrichting dient om te gaan met levenslanggestraften. Hierop is nog geen reactie gekomen. Klager is overigens wel in aanmerking gekomen voor een andere baan, namelijk als wasmeester.
 
    3. De beoordeling Uit de toelichting van de directeur ter zitting van de beroepscommissie komt naar voren dat klager het baantje voor het blad Jailbird is geweigerd vanwege twee incidenten en vanwege het feit dat klager een levenslange gevangenisstraf uitzit. Wat betreft de twee incidenten heeft klager ter zitting gesteld dat deze zich na de bestreden beslissing hebben voorgedaan, hetgeen door de directeur niet is weersproken. Wat betreft de levenslange gevangenisstraf merkt de beroepscommissie op dat in de brief van 24 mei 2007 aan de commissie van toezicht de directeur stelt dat ten aanzien van levenslang gestraften geen apart beleid wordt gevoerd. Gelet hierop moet worden geconstateerd dat het door de directeur ter zitting van de beroepscommissie aangevoerde argument van de levenslange gevangenisstraf van klager, het besluit van de directeur niet kan dragen. Nu voorts door de directeur ter zitting van de beroepscommissie ook overigens geen duidelijkheid is verstrekt over de aan de orde en veiligheid gerelateerde overwegingen die tot de bestreden beslissing hebben geleid, dient deze beslissing wegens een gebrekkige motivering te worden vernietigd. Het beroep is derhalve gegrond. De directeur zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming aan klager. De beroepscommissie geeft klager en de directeur ten overvloede in overweging onderling in overleg te treden over de mogelijkheden tot, en voorwaarden waaronder, klager zich op het redacteurschap van Jailbird kan toeleggen, waarbij ook acht wordt geslagen op de verantwoordelijkheid van de directeur voor de orde en veiligheid in de inrichting.
 
    4. De uitspraak De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij vernietigt de beslissing waarover is geklaagd en draagt de directeur op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak.
 
    Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. dr. H.K. Fernandes Mendes en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 26 maart 2008
 
    secretaris voorzitter

Hopelijk wordt ingezien dat het niet allemaal rozegeur en maneschijn is en dat iedere gedetineerde een marionettepop is van de inrichting. Het recht op inzage in circulaires wordt de gedetineerden in Lelystad tot op de dag van vandaag ontnomen. Het recht op inzage uitspraken van de RSJ wordt de gedetineerden in Lelystad tot op de dag van vandaag ontnomen. De gedetineerden worden niet gewezen op hun beklagrecht. Er zitten buitenlanders die onze moedertaal niet machtig zijn. De plicht om hen te voorzien van huisregels, beklagrecht etc. in een taal die voor hen begrijpelijk is wordt ze ontnomen. Dankzij die ingenomen standpunten van het grote gros van directieleden kun je niets anders verwachten dan dat men “schijt” krijgt aan de maatschappij. Dat is ze tenslotte geleerd tijdens detentie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *